opc_loader

Wensenlijst

Print deze pagina:
ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van DE AMBACHTERIE B.V. (KvK 71515399), gevestigd te IJzendijke

Aangezien het producten zijn die bederfelijk zijn, een beperkte houdbaarheid hebben en/of om redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, wordt het herroepingsrecht voor consumenten uitdrukkelijk uitgesloten!

Artikel 1 – Begripsbepaling

1. Onder DE AMBACHTERIE B.V. wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de B.V. gedreven onder de naam DE AMBACHTERIE B.V. door de heer D. Coppens en mevrouw E. Coppens-Lampaert, dan wel de rechtspersonen waarin deze B.V. in de toekomst door hen mochten worden ingebracht, en welke de onderhavige voorwaarden van toepassing hebben verklaard.

2. Onder Opdrachtgever wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: degene in wiens opdracht of voor wiens rekening, dan wel met wie een overeenkomst tot levering van zaken of een overeenkomst tot het verrichten van diensten met DE AMBACHTERIE B.V. wordt gesloten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Alle offertes van DE AMBACHTERIE B.V. vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze Algemene Voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie daarvan, als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere bedingen van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze voorwaarden of bedingen door DE AMBACHTERIE B.V. uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Eventueel door DE AMBACHTERIE B.V. aanvaarde afwijkende voorwaarden gelden telkens slechts voor de aanbieding of de overeenkomst, waarop deze betrekking heeft.

3. Bij overeenkomsten tussen DE AMBACHTERIE B.V. en Opdrachtgever kunnen eventueel met inachtneming van het tweede lid toepasselijke voorwaarden van laatstgenoemde slechts werking hebben voor zover die voorwaarden niet in strijd zijn met onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de Algemene Voorwaarden van DE AMBACHTERIE B.V..

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en overige aanbiedingen van DE AMBACHTERIE B.V. zijn vrijblijvend, kunnen binnen drie werkdagen na aanvaarding daarvan worden herroepen, en zijn geldig gedurende dertig kalenderdagen, tenzij schriftelijk anders in de aanbieding is aangegeven. Brochures, teksten op social media, drukwerken en overige uitingen welke zijdens DE AMBACHTERIE B.V. worden gedaan of verspreid zijn slechts informatief, en zijn niet te beschouwen als aanbod.

2.De offertes van DE AMBACHTERIE B.V. zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, waarvan Opdrachtgever de juistheid en volledigheid jegens DE AMBACHTERIE B.V. garandeert. Tenzij anders overeengekomen gelden de offertes uitsluitend voor het land, van waaruit zij zijn aangevraagd. 3. Een door DE AMBACHTERIE B.V. uitgebrachte offerte kan door Opdrachtgever slechts in het geheel worden geaccepteerd. Bij samengestelde prijsopgave bestaat voor DE AMBACHTERIE B.V. geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 4 – Overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand, zodra DE AMBACHTERIE B.V. de aanvaarding van het aanbod door Opdrachtgever heeft bereikt. Deze aanvaarding moet schriftelijk, eventueel via datacommunicatiemiddelen zoals telefax of e-mail, plaatsvinden. Een mondelinge aanvaarding, schriftelijk bevestigd door DE AMBACHTERIE B.V., brengt eveneens een overeenkomst tot stand, op basis van de aanbieding en die bevestiging.

2. Indien in de aanvaarding voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien DE AMBACHTERIE B.V. aan Opdrachtgever schriftelijk bericht met de afwijkingen van de offerte in te stemmen, dan wel indien DE AMBACHTERIE B.V. de overeenkomst feitelijk uitvoert.

3. Aanvullende mondelinge afspraken maken slechts deel uit van de overeenkomst indien deze schriftelijk zijn bevestigd door DE AMBACHTERIE B.V., waarbij deze bevestiging tussen Opdrachtgever en DE AMBACHTERIE B.V. als verplicht bewijs van die nadere overeenkomst geldt.

4. DE AMBACHTERIE B.V. heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren dan wel derden bij de uitvoering van de opdracht in te schakelen. In die gevallen komt aan die derden jegens Opdrachtgever tevens een beroep op deze Algemene Voorwaarden toe, welk derdenbeding door DE AMBACHTERIE B.V. reeds nu voor alsdan wordt aanvaard namens die derde.

5. Recepturen, technische omschrijvingen, ontwerpen, berekeningen en dergelijke maken deel uit van de overeenkomst, indien en voor zover daarnaar is verwezen.

Artikel 5 – Kwaliteit en omschrijving

1. DE AMBACHTERIE B.V. verbindt zich jegens Opdrachtgever zaken te leveren dan wel diensten te

Verrichten in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de offerte omschreven.

2. DE AMBACHTERIE B.V. verbindt zich jegens Opdrachtgever zaken te leveren, die zoveel mogelijk gelijk zijn aan de modellen en specificaties, die door DE AMBACHTERIE B.V. zijn beschreven. Geleverde zaken mogen niettemin afwijken van hetgeen is bepaald en omschreven in offertes, naar het inzicht van DE AMBACHTERIE B.V. en zoals in de branche als toelaatbaar wordt beschouwd. Voorts is DE AMBACHTERIE B.V. gerechtigd zaken te leveren welke afwijken van de overeenkomst, indien het gaat om wijzigingen daarin welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften, of indien het geringe wijzigingen betreft welke naar het inzicht van DE AMBACHTERIE B.V. verbeteringen in of aan de zaak, of voor de praktische bruikbaarheid, daarvan met zich brengen.

Artikel 6 – Verzending, levering en leveringstermijnen

1. Levertijden worden bij benadering vastgesteld en zijn aldus niet fataal. De levertijd gaat in wanneer over het geheel overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering door DE AMBACHTERIE B.V. benodigde dan wel noodzakelijke gegevens in het bezit van DE AMBACHTERIE B.V. zijn gesteld en deze de overeengekomen (deel)betaling heeft ontvangen, dan wel voor DE AMBACHTERIE B.V. bevredigende betalingszekerheid is gesteld. Verzuim ontstaat eerst door deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, verzonden nadat de termijn voor levering is verstreken, met uitsluiting van het bepaalde in artikel 6:80 BW.

2. De levertijd is vastgesteld in de verwachting, dat DE AMBACHTERIE B.V. kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige basismaterialen tijdig aan DE AMBACHTERIE B.V. zullen worden geleverd. Overschrijding van de levertijd kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding, indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. DE AMBACHTERIE B.V. is in de overige gevallen niet aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet-tijdige nakoming, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen.

3. Indien de zaken niet verzonden of afgeleverd kunnen worden ten gevolge van omstandigheden, waarvoor DE AMBACHTERIE B.V. niet aansprakelijk is en die te wijten zijn aan Opdrachtgever of in diens risicosfeer zijn gelegen, wordt DE AMBACHTERIE B.V. geacht aan zijn verplichtingen te hebben voldaan door de zaken ter beschikking van Opdrachtgever te houden, mits hij hiervan binnen zeven werkdagen nadat de zaken aan Opdrachtgever zijn aangeboden tot aflevering, kennis heeft gegeven aan Opdrachtgever. In dat geval gaat de betalingstermijn in op de dag, waarop de levering zou hebben plaatsgevonden.

4. Levering geschiedt af locatie DE AMBACHTERIE B.V. (EXWORKS, Incoterms 2010). Vanaf de levering is het geleverde voor risico van de Opdrachtgever, en is Opdrachtgever aansprakelijk voor tenietgaan, beschadiging en vermissing van de zaken.

5. De zaken zullen indien zo overeengekomen, door DE AMBACHTERIE B.V. bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze, zoals in de overeenkomst is bepaald of naderhand is overeengekomen, voor rekening van Opdrachtgever en voor diens risico. 6. DE AMBACHTERIE B.V. heeft het recht om de zaken onder rembours te verzenden naar Opdrachtgever, alsook in gedeelten te leveren. Bij deelleveringen is DE AMBACHTERIE B.V. bevoegd daarvoor afzonderlijk te factureren.

Artikel 7 – Opslag

1. Indien om welke reden dan ook Opdrachtgever niet in staat is zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal DE AMBACHTERIE B.V., als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van Opdrachtgever de zaken voor risico van Opdrachtgever bewaren en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, totdat deze bij Opdrachtgever bezorgd zijn. Artikel 8 is daarbij onverminderd van toepassing.

2. Opdrachtgever is verplicht aan DE AMBACHTERIE B.V. de opslagkosten volgens het bij DE AMBACHTERIE B.V. gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de zaken voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de overeenkomst overeengekomen

leveringsdatum.

Artikel 8 – Afname en annulering

1. Opdrachtgever is verplicht het gekochte en/of de overeengekomen dienst binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Voorts is Opdrachtgever verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Weigering van afname door Opdrachtgever, of nalatigheid tot het verstrekken van instructies, informatie of medewerking daarbij, brengt Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in crediteursverzuim. DE AMBACHTERIE B.V. heeft dan onder meer het recht om betaling van de verkoopprijs dan wel van het nog niet afgenomen en nog niet betaalde gedeelte te vorderen, dan wel zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden middels buitengerechtelijke verklaring, onverminderd het recht van DE AMBACHTERIE B.V. tot volledige vergoeding van de schade, waaronder de kosten van opslag.

2. Het is DE AMBACHTERIE B.V. toegestaan de order eerder dan het overeengekomen

leveringstijdstip uit te leveren.

3. Annulering van de order is slechts mogelijk met instemming van DE AMBACHTERIE B.V., waarbij DE AMBACHTERIE B.V. te allen tijde gerechtigd is tot een vergoeding van gederfde winst en geleden verlies.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

1. DE AMBACHTERIE B.V. behoudt zich de eigendom van alle door DE AMBACHTERIE B.V. aan Opdrachtgever geleverde zaken voor, ter zake van de tegenprestatie voor door DE AMBACHTERIE B.V. aan Opdrachtgever geleverde of te leveren zaken, of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van Opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, en ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, met inbegrip van rente en kosten. 2. DE AMBACHTERIE B.V. is gerechtigd om geleverde zaken waarop diens eigendomsvoorbehoud rust in zijn macht te brengen, en daarbij de gebouwen of terreinen van Opdrachtgever te betreden.

3. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd de door DE AMBACHTERIE B.V. geleverde zaken te vervreemden, of daarop enig zakelijk of persoonlijk gebruiks- of beperkt recht ten gunste van derden te vestigen, of uit diens feitelijke macht te brengen zolang de openstaande vorderingen van DE AMBACHTERIE B.V., inclusief rente en kosten, niet zijn voldaan. DE AMBACHTERIE B.V. beoogt met dit beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in HR 21 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:682, de overdraagbaarheid van en de vestiging van een beperkt recht op de geleverde zaken overeenkomstig artikel 3:83 lid 2 BW uit te sluiten.

4. Opdrachtgever is verplicht DE AMBACHTERIE B.V. terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit, dat derden rechten doen gelden op zaken, waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbehoud rust. Opdrachtgever verbeurt bij overtreding van deze verplichting zonder rechterlijke tussenkomst een direct opeisbare boete van 20% van het onbetaalde gedeelte van de vorderingen van DE AMBACHTERIE B.V., welke is verschuldigd naast de wettelijke verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 10 – Prijzen en betaling, incassokosten

1. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende inkoopprijzen, belastingen, heffingen, invoerrechten, uitvoerrechten in het land van oorsprong, vrachttarieven, verzekeringspremies, in de ruimste zin van het woord. DE AMBACHTERIE B.V. behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen toe te passen, indien in voormelde factoren wijzigingen plaatsvinden na het uitbrengen van de offerte, hetzij voor hetzij na aanvaarding daarvan. DE AMBACHTERIE B.V. dient Opdrachtgever tijdig, doch uiterlijk voor de levering, op de hoogte brengen van eventuele prijswijzigingen.

2.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de prijzen bruto en exclusief BTW, zonder aftrek van enige korting, exclusief vervoerskosten.

3. Tenzij anders overeengekomen dan wel aangegeven door DE AMBACHTERIE B.V., dient betaling als volgt te geschieden:

25% bij opdracht binnen 8 dagen netto en 75% bij levering van de zaken volgens artikel 6, binnen 14 dagen netto, zonder aftrek of korting, en telkens zonder dat Opdrachtgever enig recht op verrekening of opschorting toekomt.

4. De termijnen voor betaling zijn fatale termijnen, bij overschrijding waarvan Opdrachtgever zonder dat ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim zal zijn, en vanaf het einde van de betalingstermijn gerekend tot de dag der algehele voldoening over het openstaande gedeelte van het factuurbedrag een rente van 1.5% per maand of gedeelte daarvan is verschuldigd. Daarbij geldt dan voorts, dat alle bedragen, die door Opdrachtgever zijn verschuldigd, ook die op basis van andere overeenkomsten met DE AMBACHTERIE B.V., onmiddellijk opeisbaar zijn, ook voordat onder die overeenkomsten door DE AMBACHTERIE B.V. is nagekomen. Betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten, en vervolgens van die opeisbare facturen die het langst openstaan, ook als Opdrachtgever bij enige betaling anders aangeeft.

5. DE AMBACHTERIE B.V. is voorts gerechtigd naast de betaling van hoofdsommen en rente van Opdrachtgever te vorderen alle buitengerechtelijke kosten, die door de niet(-tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door Opdrachtgever verschuldigd, ongeacht of DE AMBACHTERIE B.V. zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, zoals dat luidt ten tijde van het ontstaan van het verzuim van Opdrachtgever. 6. Opdrachtgever is ingeval van gerechtelijke incasso alle door DE AMBACHTERIE B.V. gemaakte kosten van rechtskundige bijstand, dagvaardingskosten, leges en griffierecht verschuldigd, ter zake waarvan de administratie van DE AMBACHTERIE B.V. jegens Opdrachtgever verplicht bewijs oplevert.

Artikel 11 – Zekerheid en opschorting

1. DE AMBACHTERIE B.V. is steeds gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de overeenkomst voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling

geldt evenzeer, indien krediet is bedongen.

2. DE AMBACHTERIE B.V. is tevens gerechtigd, indien koper in gebreke is bij de nakoming van zijn (betalings-)verplichtingen, dan wel DE AMBACHTERIE B.V. goede grond heeft te veronderstellen dat Opdrachtgever zal gaan tekortschieten in die nakoming, de werkzaamheden op te schorten, ook ingeval een vaste levertijd is overeengekomen.

3. Weigering van Opdrachtgever om de verlangde zekerheid te verstrekken geeft DE AMBACHTERIE B.V. het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd zijn recht op vergoeding van geleden verlies en gederfde winst ter zake van de ontbonden overeenkomst.

Artikel 12 – Onderzoeksplicht Opdrachtgever, gebreken, klachttermijn

1. Opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering, of zo spoedig als daarna mogelijk, te (laten) onderzoeken, en daarbij na te gaan of het geleverde beantwoordt aan de met DE AMBACHTERIE B.V. gesloten overeenkomst, in het bijzonder of de juiste zaken zijn geleverd, volgens de overeengekomen dan wel daaraan voor normaal gebruik te stellen eisen, en in de overeengekomen aantallen en hoeveelheden. 2. Zichtbare gebreken of tekorten moeten door Opdrachtgever binnen twee dagen na aflevering schriftelijk aan DE AMBACHTERIE B.V. worden medegedeeld. Niet zichtbare gebreken dient Opdrachtgever binnen twee dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen een maand na aflevering te melden. Aan latere of op een andere wijze ingebrachte bezwaren kan Opdrachtgever generlei rechten of aanspraken ontlenen. De goederen worden alsdan geacht in goede staat te zijn ontvangen, en alle vorderingsrechten van Opdrachtgever komen dan te vervallen.

3. Bezwaren kunnen slechts geldig worden gemaakt ten aanzien van zaken, die zich nog bevinden in de staat, waarin zij zijn geleverd, en aldus door DE AMBACHTERIE B.V. op conformiteit kunnen worden getoetst, ter beoordeling door DE AMBACHTERIE B.V. van de reclame. In de branche en/of de handel toelaatbaar geachte of niet te vermijden afwijkingen kunnen geen grond voor bezwaren opleveren. 4. Ook indien Opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn betalingsverplichting onverminderd in stand, en komt aan Opdrachtgever geen beroep op opschorting of verrekening toe.

Artikel 13 – Garantie

1. DE AMBACHTERIE B.V. staat in voor de deugdelijkheid bij normaal gebruik van de geleverde zaken. Dat betekent dat DE AMBACHTERIE B.V. ten aanzien van zaken welke gebreken vertonen, aan Opdrachtgever vervangende zaken levert, op

voorwaarde telkens dat Opdrachtgever tijdig in de zin van artikel 12 heeft gereclameerd, alsook op voorwaarde dat Opdrachtgever aantoont dat tijdens het intern of extern transport en de opslag van door DE AMBACHTERIE B.V. geleverde zaken door Opdrachtgever en/of diens hulppersonen is gehandeld volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving, waaronder de HACCP-normen en de bewaarvoorschriften, bij gebreke waarvan geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor gebreken aan de geleverde zaken en schade ten gevolge daarvan.

2. Uitsluitend Opdrachtgever kan de garantie inroepen, en de aanspraken daaruit kunnen niet aan een derde worden overgedragen (beding met goederenrechtelijk effect, zoals ook artikel 9 lid 3). Derden, zoals degenen aan wie Opdrachtgever de zaken heeft doorgeleverd, kunnen jegens DE AMBACHTERIE B.V. geen aanspraak maken op garantie 3. Opdrachtgever kan slechts ontbinding van de overeenkomst vorderen, indien DE AMBACHTERIE B.V. tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan het gebrek te herstellen, en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen. 4. Gebreken ontstaan aan de zaken door onoordeelkundige behandeling of onjuiste bewaring, alsmede die, welke zich voordoen na wijziging of verwerking van de zaken door, namens of met toestemming van Opdrachtgever, blijven buiten de garantie.

5. De garantie geldt alleen voor goederen, die nog in de oorspronkelijke staat verkeren en die niet door derden zijn bearbeid of van aard of samenstelling zijn gewijzigd. 6. De bewijslast dat een zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt, berust bij Opdrachtgever. 7. Voor zover de door DE AMBACHTERIE B.V. geleverde zaken zijn voorzien van een uiterste houdbaarheids- of gebruiksdatum (THT- dan wel TGT-code) geldt, dat DE AMBACHTERIE B.V. bij de consumptie of het gebruik daarvan na de uiterste datum geen enkele verbintenis (meer) heeft jegens Opdrachtgever, uit welken hoofde dan ook. Opdrachtgever staat jegens DE AMBACHTERIE B.V. ervoor in, dat na het verstrijken van enige houdbaarheids- of gebruiksdatum de geleverde zaken niet meer worden gebruikt, verwerkt of genuttigd, door Opdrachtgever of door welke andere partij dan ook.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

1. De voldoening door DE AMBACHTERIE B.V. aan zijn garantieverplichting onder artikel 14 geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding is uitgesloten.

2. Onverminderd het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, is DE AMBACHTERIE B.V. slechts aansprakelijk voor schade, geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van DE AMBACHTERIE B.V., met dien verstande, dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade welke onder de door DE AMBACHTERIE B.V. afgesloten verzekering wordt gedekt, en tot ten hoogste het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van DE AMBACHTERIE B.V. te allen tijde beperkt tot 50% van het factuurbedrag, met een maximum daarbij van € 2.500,-. DE AMBACHTERIE B.V. is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade (welke ook), ontstaan door gebreken van de geleverde zaken of door een tekortkoming in de geleverde diensten. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen die schade te verzekeren.

4. DE AMBACHTERIE B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgen van enig handelen of nalaten van de door Opdrachtgever voorgeschreven of ingeschakelde leveranciers of onderaannemers, ook niet wanneer deze als hulppersoon van DE AMBACHTERIE B.V. worden ingeschakeld, noch voor gevolgen van de door of namens Opdrachtgever gegeven orders, recepturen, werkwijzen en aanwijzingen. 5. Opdrachtgever vrijwaart DE AMBACHTERIE B.V. tegen alle aanspraken van derden ter zake van de door deze derde(n) eventueel te lijden of geleden schade.

Artikel 15 – Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid die de nakoming van de verbintenissen rustend op DE AMBACHTERIE B.V. verhinderen, en die niet aan DE AMBACHTERIE B.V. zijn toe te rekenen. Niet toerekenbaar zijn daarbij in elk geval: de omstandigheid, dat DE AMBACHTERIE B.V. een prestatie of zaak, die van belang is in verband met de door hemzelf te leveren prestatie of zaak niet, niet-tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt, stakingen, storingen in het werkverkeer, overheidsmaatregelen, die DE AMBACHTERIE B.V. verhinderen zijn verplichtingen tijdig, dan wel deugdelijk na te komen.

2. DE AMBACHTERIE B.V. heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen, intreden na de contractsluiting. Tijdens de overmacht worden de leverings- en overige verplichtingen van DE AMBACHTERIE B.V. opgeschort. 3. Indien de periode waarin door overmacht nakoming wordt verhinderd langer duurt dan zes maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst ontbinden, zonder dat er in dat geval enige schadevergoedingsverplichting bestaat. Indien DE AMBACHTERIE B.V. bij het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk aan haar verbintenissen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk daaraan kan voldoen, is DE AMBACHTERIE B.V. gerechtigd het reeds geleverde/ uitgevoerde dan wel te leveren/uit te voren gedeelte afzonderlijk te factureren, en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 – Bijzondere ontbindingsgronden 1. Onverminderd de overige aanspraken van DE AMBACHTERIE B.V., is DE AMBACHTERIE B.V. gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, middels schriftelijke verklaring de overeenkomst met Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, wanneer Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard, of door

beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel daarvan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent, en deze geheel uit de boedel voldoet, alsook daarvoor passende zekerheid stelt.

2. Door deze ontbinding worden de vorderingen van DE AMBACHTERIE B.V. onmiddellijk opeisbaar, en is Opdrachtgever tevens aansprakelijk voor de door DE AMBACHTERIE B.V. geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en geschillen

1. Op overeenkomsten tussen DE AMBACHTERIE B.V. en Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt niettemin uitgesloten.

2. DE AMBACHTERIE B.V. en Opdrachtgever verbinden zich jegens elkaar ertoe alle geschillen tussen DE AMBACHTERIE B.V. en Opdrachtgever te zullen voorgeleggen aan de locatie Middelburg van Rechtbank Zeeland-West-Brabant, als door hen aangewezen forum.

IJzendijke, Mei 2018